Το Διοικητικό Συμβούλιο και οι επικεφαλής των εθνικών αντιπροσωπειών ενέκριναν τα πρακτικά της προηγούμενης συνάντησης στο Versoix της Γαλλίας και επικύρωσαν τον οικονομικό απολογισμό. 

Το κύριο θέμα της συνόδου ήταν η τροποποίηση του Καταστατικού της FICM, τα βασικά σημεία του οποίου ήταν
-- η δημιουργία τεσσάρων κατηγοριών μελών, ήτοι πλήρη μέλη, συνδεμένα μέλη, επίτιμα μέλη και μέλη υπό ένταξη.
-- η πρόβλεψη στο καταστατικό ότι τα μέλη πρέπει να έχουν νομική μορφή στην χώρα προέλευσής τους, τακτικές εκδηλώσεις (συνελεύσεις των μελών τους και εκδηλώσεις), τουλάχιστον 25 μέλη, και όταν υπάρχουν 3 οργανώσεις σε μία χώρα να δημιουργείται μία Ομοσπονδία και τα μέλη να εκπροσωπούνται μέσω της Ομοσπονδίας.
-- η δυνατότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να ορίζει το ύψος της ετήσιας συνδρομής των μελών η οποία πρέπει να καταβάλλεται πριν από τα τέλη Φεβρουαρίου και ανέρχεται σε ένα ευρώ ανά μέλος
-- η αναγνώριση δύο επισήμων γλωσσών ως γλωσσών εργασίας, αλλά και η αποδοχή της Γαλλικής ως επίσημης γλώσσας επικοινωνίας με τις αρχές όλων των χωρών προέλευσης των μελών.
-- όλες οι οργανώσεις πρέπει να προσθέσουν στα έγγραφά τους την ένδειξη ότι είναι "Mέλη της Διεθνούς Ομοσπονδίας Λεσχών Αυτοκινουμένων FICM".

Το Διοικητικό Συμβούλιο έκανε δεκτή την αίτηση της Ισπανικής οργάνωσης "Νομάδες" να γίνει μέλος της FICM, κατ΄ αρχήν ως συνδεδεμένο μέλος το οποίο θα γίνει πλήρες σε μεταγενέστερο χρόνο.

Η σύνοδος εξουσιοδότησε το Προεδρείο να εκπροσωπεί την FICM στα αρμόδια κοινοτικά και Ευρωπαϊκά όργανα.

Οι Γαλλομαθείς μπορούν είτε να ανατρέξουν για ενημέρωση στο πλήρες κείμενο του νέου Καταστατικού στην ηλεκτρονική διεύθυνση file:///C:/Users/User/Downloads/Ri121016modif%20%C3%A9tude1403diff13P.pdf
είτε να ζητήσουν να τους αποσταλεί ηλεκτρονικά.

Back to top