Αγαπητά Μέλη,

σας στέλνουμε για ενημέρωσή σας την επιστολή του Προέδρου της FICM προς όλα τα μέλη (την πρωτότυπη στα αγγλικά & σε μετάφραση).

FEDERATION INTERNATIONALE DES CLUBS DE MOTORHOMES
F.I.C.M. aisbl - IFMC npmio
Site Internet : hBp://www.ficm-aisbl.eu
Président : Claude Guet
Dear Friends,
In a few weeks, you will be able to register for our next international
meeting, the 43rd F.I.C.M. EURO CC organised by the "Llieure Camper
Club de Catalogna" from 7 to 12 May 2020 at AMPOSTA.
The Spanish club has agreed to replace at short notice and to organise
in less than 8 months this gathering, which is so important and
essential for our Federation and for all of you, I am convinced.
This gathering is the only one organised in Europe by a club and its
volunteers for members from 10 different countries.
It is a beautiful showcase for all other practitioners and authorities.
Registration will be possible from 1 January 2020.
We must be as many as possible because it is the strength of our
representation in the various international bodies.
For now 1 year, I have had the honour of being your President, the
team constituted in Marina di Carrara is at work and despite the
problems of life we are progressing with several files including an
opening with the European Institutions among others and the study
on the opening of our Federation to individual practitioners.
I hope to be able to give you good news during our next General
Assembly at AMPOSTA during the 43rd EURO
C.C............................................... come in large numbers.
This newsletter is sent to you before the big departures of some of you
for the winter, to those who leave, to those who stay, make your
arrangements to register for the 43rd EURO C.C. of the F.I.C.M.
The entire Board of Directors team wishes you a happy holiday
season.
Translated with www.DeepL.com/TranslatorToute l’équipe du Conseil
d’administration, vous souhaite de passer de belles fêtes de fin d’année.
Claude Guet
President
 
--------------------------------

Αγαπητοί φίλοι,

Σε λίγες εβδομάδες θα μπορείτε να εγγραφείτε για το 43ο EUROCCπου διοργανώνεται από την Ισπανική Λέσχη LleureCamperClubCatalognaαπό 12 έως 17 Μαίου 2020 στην πόλη AMPOSTAκαι η επέκταση 18-24 Μαίου 2020.

Η Ισπανική λέσχη συμφώνησε να αντικαταστήσει σε σύντομο χρονικό διάστημα και να οργανώσει σε λιγότερο από 8 μήνες αυτή τη συγκέντρωση, η οποία είναι τόσο σημαντική και ουσιαστική για την Ομοσπονδία μας και, πιστεύω, και για όλους εσάς.

Αυτή η συγκέντρωση είναι η μόνη που διοργανώνεται στην Ευρώπη από μία λέσχη και τους δικούς της εθελοντές για τα μέλη από 10 διαφορετικές χώρες.

Είναι μια όμορφη προβολή προς όλους τους ανεξάρτητους αλλά και τις αρχές. Η Εγγραφή θα αρχίσει στις 02.01.2020. Πρέπει να είμαστε όσο το δυνατόν περισσότεροι γιατί αυτό είναι και η δύναμή μας κατά την εκπροσώπησή μας σε διάφορους διεθνείς οργανισμούς.

Για ένα χρόνο τώρα που είχα την τιμή να είμαι ο Πρόεδρός σας, η ομάδα που συστάθηκε στην MarinadiCarrara βρίσκεται σε λειτουργία και παρά τα προβλήματα της ζωής, προχωράμε με πολλά θέματα συμπεριλαμβανομένου ενός ανοίγματος της Ομοσπονδίας σε ευρωπαικά θεσμικά όργανα αλλά και σε μεμονωμένους επαγγελματίες. Ελπίζω να είμαι σε θέση να σας δώσω καλά νέα στην επόμενη Γ.Σ. της Amposta στο 43 EUROCC…..που έρχεται με μεγάλους αριθμούς.

Αυτό το ενημερωτικό γράμμα αποστέλλεται πριν από τις μεγάλες αναχωρήσεις ορισμένων από εσάς για το χειμώνα, σε όσους φεύγουν, σε όσους μένουν, κάντε τις διευθετήσεις για την εγγραφή σας στο 43ο EUROCC της FICM.

Το Διοικητικό Συμβούλιο σας εύχεται Ευτυχισμένες Γιορτές.

Claude Guet

Πρόεδρος

----------------------

Ευχαριστούμε για την προσοχή σας.

Το Δ.Σ.

 

 

 
Back to top